Kontakt
Przedszkole nr 18 im. Marii Montessori

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 18 im. Marii Montessori w Stalowej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 18 w Stalowej Woli.

Data publikacji strony internetowej: 2017-08-25.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-19.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

 • można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych;
 • na stronie jest możliwość powiększenia wielkości liter za pomocą skrótu klawiaturowego Ctr +(+/-);
 • na stronie jest możliwość zmiany kontrastu strony;
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo;
 • podświetenia linków, odstępy miedzy tekstem;
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Sokal, przedszkole18@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 842 11 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Aby dostać się do budynku przedszkola, należy kluczem otworzyć furtkę znajdująca się w ogrodzeniu przedszkola lub otworzyć kluczem bramę wjazdowa znajdująca się przed wjazdem na teren przedszkola. Odległość od furtki do drzwi wejściowych wynosi 12 m. natomiast odległość od bramy wjazdowej do budynku wynosi 60 m. Drzwi wejściowe otwierają się za pomocą domofonu lub dzipa . Do wejścia głównego nie ma schodów, istnieje możliwość podjazdu wózkiem do drzwi wejściowych oraz na parter. budynku. W holu znajdują się wejścia do szatni dla dzieci. Dalszy wjazd jest nie możliwy ponieważ budynek jest piętrowy i nie posiada windy osobowej. Aby dostać się na piętro , należy pokonać schody. W holu znajdują się wejścia do szatni dla dzieci.
 2. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 3. W budynku istnieje toaleta dla niepełnosprawnych dzieci.
 4. Przed przedszkolem jest zatoczka parkingowa, która nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych oraz dla dostawców.
 5. Do przedszkola można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, po uzgodnieniu z dyrektorem placówki.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille'a oraz oznaczeń kontrastowych i druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.
 7. W przedszkolu oraz online , nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Informacje dodatkowe

 • Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.
 • Zostały podjęte działania w celu dostosowania strony do wymagań prawnych.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan na 01.01.2021 r.